Public Course ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

เปิดอบรม 24 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
        ในงานด้านบริการ ด้านโรงแรม ด้าน ความสะอาด องค์ความรู้พื้นฐานพื้นฐานที่สร้างนิสัยให้กับระบบงานบริการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        เมื่อกล่าวผู้ที่อยู่เบื้องหลังและช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าด้วยแล้ว แผนกแม่บ้านถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้แต่ละองค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมทั้งการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของขบวนการทำงานของบุคลากรแผนกแม่บ้าน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติและการที่พนักงานใหม่เริ่มเข้ามาทำงาน จึงเป็นกลยุทธ์เริ่มต้นที่สำคัญและควรตระหนักเพื่อช่วยรักษามาตรฐานงานแม่บ้าน อันจะส่งผลให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้เพิ่มมากขึ้นสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะในงานแม่บ้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกตรงตรงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณค่า ความสำคัญของงานแม่บ้านที่มีต่อส่วนรวม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการแม่บ้าน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ค่าและความสำคัญของงานแม่บ้านกับพันธกิจหลักขององค์กร
ระบบคุณภาพกับงานบริการด้านแม่บ้าน
หลักการขั้นพื้นฐานของงานแม่บ้านที่ควรรู้
สุขลักษณะที่ควรตระหนักในงานแม่บ้าน
บุคลิกภาพการสื่อสารแม่บ้านยุค 4.0
เคล็ดลับการสร้างงานแม่บ้านให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย-สาธิต ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานใหม่
แผนกแม่บ้าน

วิธีการประเมินผล
จากการสังเกตและการทดลองปฏิบัติตาม
จากแบบประเมินผลในหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : อบรมแม่บ้านทักษะแม่บ้านแม่บ้านยุค 4.0

แสดงความคิดเห็น