Public Course 2562 งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

(HR for Non HR)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

เปิดอบรม 10 ตุลาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
คำถามสำคัญข้อหนึ่งที่พบมากในองค์กรคือ “งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นหน้าที่ของใคร?” แน่นอนว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยตรง แต่ทั้งนี้องค์กรจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ถ้าขาดความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากพนักงานทุกคนในองค์กร
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน หากพนักงานทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอย่างยั่งยืน จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีมุมมองและทัศนคติเชิงบวก ต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน ในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนส่งเสริมงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ นำไปสู่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาพนักงานในองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การนำสมรรถนะ (Competency) ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การจัดการผลการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในองค์การ
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
      Workshop: การกำหนดสมรรถนะในสายงานของตนเอง
      Workshop: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตนเอง
      Workshop: การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตัวเอง
      Workshop: การกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตัวเอง
      Workshop: การกำหนดการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกหน่วยงาน
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 กันยายน 2562

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักทรัพยากรมนุษย์HRDการบริหาร

แสดงความคิดเห็น