หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ - Public Course
(Negotiation Skill)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 7 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงพยายามที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองในการกำหนดให้ผู้อื่นคล้อยตาม แต่ขาดทักษะในการจูงใจและเจรจาจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจึงสามารถจูงใจแนวความคิดผู้อื่นได้
การเจรจาต่อรองไม่ใช่การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายได้รับจุดประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เปรียบเสมือนชนะทั้งคู่ WIN:WIN จึงจะเรียกได้ว่าเป็น การเจรจาอย่างมีคุณภาพ อย่างแท้จริง
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น จะทำให้ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในเรื่องของงาน, ชีวิตส่วนตัว, การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการจูงใจผู้อื่นได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งที่ให้เกิดผลลัพธ์แบบ WIN:WIN
เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นจากการเจรจา
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม

เนื้อหาของหลักสูตร
หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
      การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
      แนวความคิดเชิงบวกกับการเจรจา
      การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา
      มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN
ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
      การสร้างมนุษยสัมพันธ์
      ความกล้าในการตัดสินใจ
      การสร้างทัศนคติที่ดี
      ความหนักแน่นในหลักการ
การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
      วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คน
      การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว
      การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
      การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
      การสร้างผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ
      การใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
      การใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น
      การใช้ในการจูงใจให้เชื่อมั่นตัวเรา
      การใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
      การใช้ในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงความคิด
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
หัวหน้างาน               
ผู้จัดการ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง