หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ - Public Course
(Supervisory Skill Development)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (Supervisory Skill Development)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 24 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
      บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
      หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ
      คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?
 ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
      การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
      การวางแผนการทำงาน (PDCA)
      การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
      การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
      การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
      การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
คำถามเพื่อการพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
      คุณเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างไร ?
      คุณสร้างสัมพันธภาพกับทีมงานได้ดีแค่ไหน ?
      คุณให้การสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งมากแค่ไหน ?
      คุณสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างไร ?
      คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลแค่ไหน ?
      คุณสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมงานอย่างไร ?
 เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      การสอนงาน (Coaching)
      การให้คำปรึกษา และกำลังใจ
      การบริหารความขัดแย้ง
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน                    
 ผู้จัดการ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา 
      Work shop สร้างสถานการณ์ 
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง