หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ได้ใจทีมงาน - Public Course
(Supervisory Skill Development in Practices)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ได้ใจทีมงาน (Supervisory Skill Development in Practices)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 8 สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
บทบาทของหัวหน้างานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด ทำให้สามารถที่จะช่วยดูแล สอนงาน ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องงานและเรื่องความรู้สึกในการทำงานของพนักงานได้ จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติการ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เชื่อมโยงกับลักษณะงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน แล้วมีแนวทางที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ (Working for Process Improvement) โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้....
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้าคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
กระบวนการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานของหัวหน้างานนั้น ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปปฏิบัติใช้จริงในการทำงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง และพฤติกรรมใหม่ของตัวเองด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ในฐานะหัวหน้างาน 3 เกง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในบทบาทของหัวหน้าคุณภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะงานของตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะพัฒนาทีมให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน บรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้กับการทำงานของตัวเองได้จริง มีการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจูงใจ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งสร้างทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะหัวหน้างานใน Style ตัวเอง
การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
      อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา หลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
การพัฒนาทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      อบรม สัมมนา บทบาทของโค้ช V.S. ผู้ช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเรื่องงานและให้กำลังใจเรื่องคน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสอนและการให้คำปรึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
        การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์
        เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
        การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ