หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช - Public Course
(Sales Manager You are the coach)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช (Sales Manager You are the coach)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 24 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
  ผู้จัดการทีมขาย จำเป็นต้องมีความสามารถ 3 ด้านหลักๆ คือ Sales Manager should has 3 capabilities :
       1. การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
       2. ภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
       3. การบริหารทีมงาน Team Management 
การมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการทีมงานขายต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงาน ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ต้องการได้ บทบาทที่เหมาะสมคือการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน 
ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชในการพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรภายในทีม, สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงานเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินการชี้แนะ เพิ่มให้ทีมงานสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวของเขาเอง และทำให้ทีมงานมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุป้าหมายของตัวเอง เราเรียกแนวทางนี้ว่า การโค้ชชิ่ง (Coaching)
การแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดการจะบริหารทีมงานได้ดีควรพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของเขาออกมาเอง ด้วยตัวของเขาเอง ไม่สามารถสั่งให้ทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงาน 
เพื่อให้ผู้จัดการทีมงานเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน และสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง 
เพื่อสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมา ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการฝึกฝนต่อไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  หัวใจสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย (คุณสมบัติที่ดี) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (Management)
โค้ช.. ทีมงานขายคุณภาพ (เข้าใจทีมงาน)
       คุณสมบัติพนักงานขายที่องค์กรต้องการ
       หลุมพรางของพนักงานขายที่พบบ่อย
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงาน (ดึงศักยภาพ)
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       เข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล
       การใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจ
       จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
กระบวนการในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ประสิทธิภาพ
       การเกริ่นนำเพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust)
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Communication)
       การถามคำถาม (Questioning) และการฟัง (Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Set Goal)
       การสรุปผล (Conclusion)
การแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน (Role Playing)
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ