หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด - Public Course

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 21 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณสมบัติ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” ในปัจจุบัน ต้องให้ความสำคัญกับความครบเครื่องที่ครอบคลุม เทคนิคการขาย การให้บริการที่ดี เหนือความคาดหวัง แล้วสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร เป็นการผสมผสานทั้ง 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในตัวตนของนักขาย ก็จะทำให้นักขายประสบความสำเร็จ พิชิตเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้


นักขายสินค้า/บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเข้าใจ “ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Need)” รู้ถึงกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้า/บริการของลูกค้า (Adoption Process) ทำให้สามารถออกแบบแนวทางการขายและการบริการให้อยู่บน “เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)” ได้อย่างครบถ้วน จนทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า/บริการและองค์กรอย่างยั่งยืน


การผสมผสานหลักการขาย หลักการบริการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด จะช่วยทำให้นักขายสามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างชัดเจน เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักขายสามารถนำมาใช้กระตุ้นการสนใจและตัดสินใจได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น.....
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด 4.0 ให้เหมาะสมกับลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างกรอบความคิดที่ดีของการเป็นนักขายหัวใจบริการใน Style ของตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการขายและการบริการที่สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง ณ. จุดขายและบริการได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการขายและการบริการ เข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงการขายและการบริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเสมือนหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องการเป็นนักขายพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
       สำรวจแนวความคิดการเป็นนักขายพิชิตเป้าหมาย
       คุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการ
       การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกรอบความคิดการให้บริการ (Service Mindset)
       หลักพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดประเภทต่างๆ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) นักขายของตัวเอง
สร้างกระบวนการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
       กระบวนการยอมรับและตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Adoption Process)
       เส้นทางการขายและการบริการให้ลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์การขายและการบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       เทคนิคการขายและการบริการให้เกิดความภักดี (Loyalty Expansion)
       Role Playing : การขายและการบริการตามกระบวนการ
การพัฒนาเทคนิคการขายและการบริการ เข้าถึงใจลูกค้า
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       เทคนิคการขายให้ตรงคุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
       เทคนิคการนำเสนอที่กรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
       เทคนิคการเจรจาต่อรองสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิคการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : ดำเนินการขายด้วยเทคนิคของตัวเอง
การขายและการบริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด
       การนำเสนอ 4Ps ให้สอดคล้องกับ 4Cs
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP
       การใช้ Digital Marketing กับงานขายและการบริการ
       กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับลูกค้า
       Workshop : กำหนดแนวทางการขายและบริการของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย