Public Course เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

(Presentation Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2564 / เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เปิดอบรม 16 กันยายน 2564 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลจากพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ การ
นำเสนอข้อมูลที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำเสนอข้อมูลที่ดี เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน การนำเสนอที่ดีจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีกับหน่วยงาน/เพื่อนร่วมงาน
การนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
    - ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
    - เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
    - การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
    - วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
    - เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
นอกจากต้องมีความเข้าใจในหลักการของการนำเสนอ แล้ว ปัจจัยสำคัญของการนำเสนออีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้เครื่องมือ/สื่อในการนำเสนอ และมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือ อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และทำให้การนำเสนอได้ผลลัพธ์ที่ตอบจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการในการนำเสนอ และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบการนำเสนอ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะการนำเสนอและการใช้เครื่องมือการนำเสนอ เพื่อสร้างระบบการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง และเกิดความมั่นใจในการนำเสนอ
4. เพื่อช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้การนำเสนอในกรณีต่างๆและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session 1 : การสร้างความตระหนักในเรื่อง “การนำเสนอ”
      การนำเสนอที่ดีในความคิดของคุณ
      การให้ความสำคัญเรื่องการนำเสนอ
      แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ
      หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพในการนำเสนอ
      Workshop : สร้างแนวความคิดในการนำเสนอ
Session 2 : องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
      ใครคือผู้ฟังในการนำเสนอของคุณ
      จุดประสงค์ของการนำเสนอ
      ประเภทข้อมูลสำคัญที่ควรนำเสนอ
      การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
      Workshop : การเตรียมเนื้อหาการนำเสนอ
Session 3 : การพัฒนารูปแบบการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การใช้สื่อนำเสนอที่เหมาะสม
      การนำเสนอที่โดนใจ
      วิธีการจัดทำรูปแบบการนำเสนอ
      Workshop : การเตรียมรูปแบบการนำเสนอ
Session 4 : การประยุกต์การนำเสนอ
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟัง
      ขั้นตอนและกิจกรรมของการนำเสนอ
       -  เกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อหา
       -  ภาพรวมของเนื้อหา
       -  เข้าสู่เนื้อหา / กิจกรรม Workshop / Story Telling (เรื่องเล่าน่าสนใจ)
       -  สรุปเนื้อหา และการถาม-ตอบ
      กรณีศึกษา & RolePlay : การสร้างเทคนิคการนำเสนอ Style ของตัวเอง
การบ้าน เพื่อการฝึกฝน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้า
ผู้จัดการ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการนำเสนองาน ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการฝึกฝนเองต่อไปได้อย่างแท้จริง


กรอบในการดำเนินการฝึกอบรม

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอPresentationเทคนิคการนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น