Public Course 2562 เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

(Communication & Negotiation)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

เปิดอบรม 23 สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็นได้ โอกาสของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดการ Win-Win จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง หากทักษะและต้นทุนที่มีในองค์กรของทั้งสองฝ่ายไม่ใกล้เคียงกันจริงๆ
ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้นำไปใช้ปฏิบัติจำเป็นต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่ผู้นำไปใช้ปฏิบัติจะต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา
ดังนั้นทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองจึงเป็นทักษะที่สำคัญ ในโหมดของการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้า การทำธุรกรรมต่างๆ การทำสัญญาต่าง ๆ การขาย การบริการ เป็นต้น
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้านี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการสื่อสารและการเจรจาให้เกิดขึ้น อย่างเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และอิงจากทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ โน้มน้าวใจ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้วิธีคิดต่อการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
นักสื่อสารที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
หลักในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล
จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสำหรับการสื่อสาร
จิตวิทยาการประสานงานสำหรับการสื่อสาร
รู้เขา-รู้เรา ก่อนการเจรจาต่อรอง
คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
วิธีคิดและวิเคราะห์ผลจากการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองที่สร้างข้อได้เปรียบดีกว่าหรือเสียเปรียบดีกว่า
อำนาจการต่อรอง – การเจรจาต่อรอง
 วาทศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
กระบวนการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
      ให้โจทย์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
      วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
 พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการสื่อสารการสื่อสารการเจรจา

แสดงความคิดเห็น