Public Course 2562 เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

(Communication & Negotiation)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

เปิดอบรม 23 เมษายน 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็นได้ โอกาสของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดการ Win-Win จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง หากทักษะและต้นทุนที่มีในองค์กรของทั้งสองฝ่ายไม่ใกล้เคียงกันจริงๆ
ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้นำไปใช้ปฏิบัติจำเป็นต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่ผู้นำไปใช้ปฏิบัติจะต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา
ดังนั้นทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองจึงเป็นทักษะที่สำคัญ ในโหมดของการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้า การทำธุรกรรมต่างๆ การทำสัญญาต่าง ๆ การขาย การบริการ เป็นต้น
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้านี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการสื่อสารและการเจรจาให้เกิดขึ้น อย่างเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และอิงจากทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ โน้มน้าวใจ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้วิธีคิดต่อการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
นักสื่อสารที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
หลักในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล
จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสำหรับการสื่อสาร
จิตวิทยาการประสานงานสำหรับการสื่อสาร
รู้เขา-รู้เรา ก่อนการเจรจาต่อรอง
คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
วิธีคิดและวิเคราะห์ผลจากการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองที่สร้างข้อได้เปรียบดีกว่าหรือเสียเปรียบดีกว่า
อำนาจการต่อรอง – การเจรจาต่อรอง
 วาทศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
กระบวนการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
      ให้โจทย์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
      วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
 พนักงาน

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

โดย อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการสื่อสารการสื่อสารการเจรจา

แสดงความคิดเห็น