หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ - Public Course
(Strategic Negotiation Skill & Technique)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skill & Technique)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 21 เมษายน 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและเหตุผล
 เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Negotiation Skill Strategic & Techniques) เป็นการเจรจาต่อรองแบบขั้นสูง (Advance Negotiation) ให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวัง เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง กับเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นทางการ จึงต้องมีการเตรียมตัว ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของคู่เจรจาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผลการเจรจาต่อรองออกมาแบบ WIN:WIN
การเรียนรู้และเข้าใจหลักสำคัญ 5 ประการ ของการเจรจาต่อรอง ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองได้ เพราะเป็นกรอบที่สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน


          BATNA (Best Alternative To a Negotiation Agreement)
          ZOPA (Zone of Possible Agreement)

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการเจรจาต่อรองทำให้สามารถใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น เพราะเทคนิค NLP ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ตระหนักรู้
ความคิด ความรู้สึก ของคู่เจรจา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport) ให้เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาต่อรองได้ ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาต่อรองวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญที่มีอยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรอง สามารถใช้ในการประเมินวิเคราะห์และเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ของตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้เกิด WIN:WIN Negotiation และสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเจรจาอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
      Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
      กำหนดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด (BATNA)
      ประเมินจุดตัดใจของการเจรจาต่อรอง
      วิเคราะห์ขอบเขตข้อตกลงที่เป็นไปได้ (ZOPA)
      สร้างคุณค่าเสริมในการเจรจาต่อรอง
      สรุปแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      Workshop : การเตรียมตัวสร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการเจรจาต่อรอง
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP (Neuro Linguistic Programming)
      เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเจรจาต่อรองรอบด้าน (Chunking)
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวคิดคู่เจรจา (Reframing)
      เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
      กิจกรรม : การใช้เทคนิคต่างๆในการเจรจาต่อรอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของนักเจรจาต่อรองที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Personality) 4 แบบ
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ทักษะการสื่อสารให้เกิดพลังและการจูงใจผู้อื่น
      เทคนิคการทำให้เกิด WIN:WIN Negotiation
      Workshop : การเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน