หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อความยั่งยืนในประสิทธิภาพและคุณภาพ - Public Course
(5S for Efficiency and Quality Sustainability)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อความยั่งยืนในประสิทธิภาพและคุณภาพ (5S for Efficiency and Quality Sustainability)

หลักสูตรสถาบันในรูปแบบ Public Course

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

เปิดอบรม 26 เมษายน 2566 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

หลักการและแนวความคิด
5S หรือ 5ส เป็นวิธีปฏิบัติหน้าที่ประจำวันที่ได้รับการรวบรวมขึ้นจากการทำงานในโรงงานโดยบริษัทโตโยต้า และเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือ TPS ซึ่งระบบการผลิตแบบ TPS ได้รับการต่อยอดออกไปเป็น TQM (Total Quality Management), 7 Wastes elimination, TPM (Total Productive Maintenance), LEAN Manufacturing และอีกมากมาย ดังนั้นความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ 5ส และเข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเป็นรากฐานสำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในโรงงานได้
5S is an accepted daily operation methodology, first compiled from working habit in Toyota’s factories, it is said that 5S is the most crucial activity under the Toyota Production System or TPS, which is developed to TQM (Total Quality Management), 7 Wastes elimination, TPM (Total Productive Maintenance), LEAN Manufacturing, and so on. Therefore, understanding the base concept and operating methods of 5S seriously is the fundamental knowledge for cost reduction, work efficacy increasing and working risk reduction in manufacturing area.


วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการปลูกฝัง 5ส. ในการทำงาน
To set up and look for building 5S mindset to all employee’s thought
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนา 5ส ให้กับการปฏิบัติงาน
To give knowledge to the trainees of how to develop 5S in operation
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง
To give know-how of 5S auditing, auditing technique, auditing method, score giving and improvement recommendation


เนื้อหาการเรียนรู้ (Detail of the course) :

5ส คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
What is 5S? Why is it important for productivity and quality improvement?)
5ส ช่วยเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพได้อย่างไร
How 5S help to improve productivity and quality)
การสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
Forms used in 5S implementation
เทคนิคการตรวจ 5ส
5S Patrol Technique

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร Course Detail
Session 1 : 9:00-12:00 น.
      1. หัวใจและหลักการของ 5ส. ทำไม 5 ส คือจุดเริ่มของทุกสิ่ง
Heart and concept of 5S. Why 5S is the beginning point of every thing
      2. 5ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง
What contains in 5S?
      3. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 3 ส แรก
The most important things are the first 3S
Coffee Break
      4. Workshop การจัดการด้วย 3 ส
Workshop 3S for operations

Break: 12:00-13:00 น.

Session 2 : 13:00 – 16:00 น.
      1. ส ที่ 4 ทำให้เป็นมาตรฐาน
The fourth S, make it standardized.
      2. ส ที่ 5 ทำให้เป็นนิสัย
The fifth S, make it sustained.
      3. กิจกรรม 5 ส ในระดับต่าง ๆ แบบฟอร์ม และการตรวจสอบ
Each level of 5S, forms, and inspection
Coffee Break
      4. Workshop: การทดลองใช้แบบฟอร์ม
Workshop: The form trial
      5. ทำไมกิจกรรม 5ส ถึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ นอกประเทศญี่ปุ่น
Why 5S is not quite successful when applying outside Japan
      6. การต่อยอด 5 ส ไปสู่ ส ที่ 6 และ 7
From 5S to the sixth S and the seventh S

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ทดลอง Apply หลักการ 5ส กับสถานการณ์จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง
The instructor has real experience in working with many kinds, types, and levels of people, including involving with organization development planning in various organization, therefore the training would be concentrated on actual experience faced following the points in the document.

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน