บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Hardskill style บรรยาย,workshop ในการดำเนินการสอน
update 9 มี.ค. 61

อ.  สืบสกุล แสงธำรง

อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง

การศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องกลอุตลาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ไทย – เยอรมัน)

การอบรมพิเศษ

Lead Assessor of Environment System ISO 14000 (QAS Register)
IECQ (QC 80000) HSPM Awareness and Interpretation training course
WEEE & RoH & CT Instructor (Organized by EEI)
Internal Quality Audit ISO 17025
ISO 9000:2000 Transition Auditor Training Course (IRCA Register)
     - Requirements of ISO9001:2015
     - Requirements of ISO14001:2015
     - Requirements of IATF 16949:2016
Certificate of ZOPP Basic Course (Sponsored by GTZ, Germany)
Quality Management System For Retail Business (BQR Standard & Requirement)
Total Quality Management Training TQM (JSA Model)
Certificate of Ultrasonic Testing for Maintenance by welding in Industry & NDT (KARL DEUTSCH Germany)
Certificate of Lab Management (Germany)
British Retailing Consortium Training (BRC Training)
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน GMP & HACCP (สถาบันอาหาร)
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจติดตามภายใน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตสำหรับพนักงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” (สสท.)

ประวัติการทำงาน

ที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานงาน ISO 9001/ISO 14000/ISO 22000/GMP & HACCP
ที่ปรึกษาโครงการ bio-gas เพื่อพลังงานทดแทน/CARBON CREDIT บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด สระบุรี
ที่ปรึกษาอาวุโส (consultant) บริษัท ไดเรคท์ ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาอาวุโส/Project Manager บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล HRM/QMR/EMR บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด สระบุรี

อดีตอาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์สารสนเทศ นครนายก และ ปราจีนบุรี
ระดับ ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       - วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2520 - 2527)
       - วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2527 - 2549)

ด้านที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร และการอบรม (2537 - ปัจจุบัน)

แนะนำผู้ออกแบบหลักสูตร-ที่ปรึกษางานระบบมาตรฐาน ISO 9000 / ISO 14000– วิทยากรบรรยาย (2537-ปัจจุบัน)
บริษัท พาต้าเคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ISO 9000
บริษัท ที เค เค กรุ๊ป จำกัด ISO 9000
บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ISO 9000ได้รับการรับรองจาก BQR
บริษัท เอส ดี เดลทัล จำกัด ISO 9000
หจก. ทองดีการช่าง ISO 9000 ได้รับการรับรองจาก BQR
บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด ISO 9000 /ISO 14000 ได้รับการรับรองจาก SGS

วิทยากรบรรยายด้านวิชาการ
(ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต - กระบวนการการผลิตและบริการและการควบคุมคุณภาพ โครงการ NEC
บริษัท ทีเคเค โลจิสติคส์ จำกัด - การบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของหัวหน้างาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมที่ 8 จ. สุพรรณบุรี - การกำหนดตัวชี้วัดวัดผลการปฎิบัติการ ในกระบวนการ PSO
บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด สระบุรี - “TWI สำหรับหัวหน้างาน”
บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด จ สระบุรี - “เรื่องการบำรุงระบบท่อในกระบวนการผลิต”
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - “SWOT Analysis”
บริษัทเรียนศิลป์การทอ จำกัด - “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร”
บริษัท ผาแดง อินดรัสตรี จำกัด - “การรักษาระบบ ISO 9000 ด้วย TQM”
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - “TQM กับงานห้องสมุด”
Organized by DOS (Public Training) - “เรื่อง การรักษาระบบ ISO 9000 by TQM”
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (Public Training) - “การเขียนคู่มือการทำงาน”
สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) - “ปฏิบัติการวางตามนโยบายด้วย ZOPP”
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบริหารอุตสากรรมคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี - “แนวคิดการพัฒนาระบบการผลิตและบริการ”
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ - “การกำหนดมาตรฐานการงาน”
บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด จ สระบุรี - “การบำรุง ระบบท่อ ในกระบวนการผลิต”
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน - “การเพิ่มศักพภาพของนักศึกษาด้วยองค์ความรู้ (Non-tariff Barrier : NTB)”
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด - “TQM Training & Implementation”

วิทยากรบรรยายด้านวิชาการ
(ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร)

ที่ปรึกษาโครงการ Training Fund (TF) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร
       - “ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
       - “ระบบ Total Productive Maintenance (TPM)”
       - “Job Safety Analysis (JSA)”
บริษัท เวิรด์คราฟท์ จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร
       - “ภาวะผู้นำ (Leadership)”
       - “การแก้ปัญหา (Problem solving)”
       - “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร”
บริษัท นารายณ์ จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “การควบคุมกระบวนการ”
       - “การควบคุมผลิตภัณฑ์”
บริษัท วิร่า อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ”
       - “การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง”
บริษัท แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือ QCC”
บริษัท ซันคาบิเนท (บางปะอิน) จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อลดการสูญเสีย”
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”
บริษัท โซล่า แอลฟัสท์ จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “บทบาทของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า”
       - “การบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักร”
บริษัท ซันวู้ด จำกัด จำนวน 4 หลักสูตร
       - “5 ส และการนำมาใช้งาน”
       - “การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”
       - “การวิเคราะห์ความปลอดภัย (JSA)”
       - “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานและการสอนงาน”
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (ท่าหลวง) จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การใช้เครื่อง Ultrasonic ในงานตรวจสอบ ระบบ SPM”
บริษัท เหล็กสยาม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า”
       - “การใช้รอกเหนือศีรษะ (Over Crane)”
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “การบำรุงรักษาระบบนิวแมกติกส์”
       - “ระบบ PLC และการใช้งาน”
บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร
       - “เขียนแบบเครื่องกล”
       - “การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์”
       - “การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า”
บริษัท ไทยอินดัสเตรียแกส (ที ไอ จี) จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
       - “การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต”
       - “การบำรุงรักษาระบบท่อในกระบวนการผลิต”
บริษัท กุลธรเกอร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
       - “กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล”
บริษัท สวนอุตสากรรมสระบุรี (SIP) จำกัด สระบุรี จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วย Logical Framework” สำหรับลูกค้า SIP
บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด มีนบุรี กรุงเทพ จำนวน 1 หลักสูตร
       - “การประเมินภายใน IQA สำหรับของ ISO 9000”

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
บริษัท โชคชัย ออล เมทัล เซอร์วิส จำกัด

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการชุบชีวิตธุรกิจ SME (ITB1-2 Project)
(ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร)
บริษัท เค โอ ดี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วี อาร์ เค เอนจิ่งเนียริ่งจำกัด
บริษัท ซี เอช วัฒนายนต์ จำกัด

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการบูรณาการอุตสาหกรรมสปาไทย 1–2 ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการพัฒนาที่ปรึกษาไทย ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 (รหัส SP>55S12) จำนวน 10 แห่ง
บริษัท เค.เอส.พริ้นท์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ช่างอนันต์ไดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จำกัด
บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำกัด
บริษัท สินพิริยะอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท เอ็คเซลเลนท์ ออโต้เทค จำกัด
บริษัท เค.พี.ที. อุตสากรรม จำกัด
เอ.พี.การปัก

ผู้ประสานงาน (Counterpart) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล เยอรมัน ทำหน้าที่
ที่ปรึกษาในการนำ ระบบอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มาใช้งานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ออกแบบ/วิทยากร ชุดนำเสนอ เรื่องโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการบรรยายให้แก่สถานประกอบการภาคเอกชน ที่ร่วมโครงการ DVT
“Trained the Trainer” สำหรับครูฝึกจาก บริษัทที่เข้าร่วม DVT
“การวางแผนการฝึก” สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ DVT

ความสามารถเฉพาะทาง
ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์กร Total Quality Management
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Total Quality Management
การปรับปรุงในสายการผลิต (Process Improvement) ด้วยเครื่องมือต่างๆ
ออกแบบหลักสูตรในลักษณะตามความต้องการของลูกค้า (made by order) สำหรับการอบรมภายใน (In house training) แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (The customer is the center)
การเขียนข้อเสนอด้านเทคนิค (proposal) ประกอบ TOR (Term Of Reference) ของโครงการ CF (Consultancy Fund) / TF (Training Fund)
การเขียนข้อเสนอทางด้านเทคนิค (proposal) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโครงการ (MDICP) ด้านกระบวนการผลิต
ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาบุคลากรพร้อมการประเมินผลการอบรม
ออกแบบและจัดทำกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
การปรับปรุงเครื่องจักร (Modification) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มค่า yield
วิทยากร/ที่ปรึกษา TPM & Implementation/TQM/ISO 9000/ISO 14000/GMP/HACCP
ที่ปรึกษางานระบบคุณภาพ/งานพัฒนาองค์กร (OrganizationDevelopment) งานพัฒนาบุคลากร HRD งานออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
ออกแบบหลักสูตรตามปัญหาขององค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Training Fund (TF) องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TOR)  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม The process of creating quality (Quality Control Circle) for sustainable development - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทีมงานด้วย TQM - หลักสูตร 1 วัน
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|