รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบหลักสูตร

Home / Tag / การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบหลักสูตร | พบ 7 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : การออกแบบหลักสูตร
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    273

อ.พลกฤต โสลาพากุล

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

หลักสูตรสถาบัน    1379

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม

หลักสูตรสถาบัน    1449

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ

หลักสูตรสถาบัน    2299

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์

หลักสูตรทั่วไป    3066

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

หลักสูตรฝึกอบรม training road map

หลักสูตรทั่วไป    3683

อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร

หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

หลักสูตรสถาบัน    1761

หลักสูตรสถาบัน