รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบหลักสูตร

Home / Tag / การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบหลักสูตร | พบ 7 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : การออกแบบหลักสูตร
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    936

อ.พลกฤต โสลาพากุล

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

หลักสูตรสถาบัน    2865

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม

หลักสูตรสถาบัน    2428

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ

หลักสูตรสถาบัน    5102

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์

หลักสูตรทั่วไป    3679

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

หลักสูตรฝึกอบรม training road map

หลักสูตรทั่วไป    5104

อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร

หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

หลักสูตรสถาบัน    2924

หลักสูตรสถาบัน