รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ ผู้นำยุคใหม่

Home / Tag / ผู้นำยุคใหม่

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ผู้นำยุคใหม่ | พบ 5 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : ผู้นำยุคใหม่
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำยุคใหม่

หลักสูตรทั่วไป    883

อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมให้ทีมงาน

หลักสูตรทั่วไป    1909

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรทั่วไป    4436

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ

หลักสูตรทั่วไป    6658

อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรสถาบัน    10500

หลักสูตรสถาบัน