รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ พื้นที่ปลอดภัย

Home / Tag / พื้นที่ปลอดภัย

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ปลอดภัย | พบ 14 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : พื้นที่ปลอดภัย
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะพื้นฐานของการเป็น facilitator

หลักสูตรทั่วไป    90

อ.อิสรา วิไชยคำมาตย์

หลักสูตรฝึกอบรม leadership for facilitation

หลักสูตรทั่วไป    151

อ.อิสรา วิไชยคำมาตย์

หลักสูตรฝึกอบรม mindset for km facilitation

หลักสูตรทั่วไป    119

อ.อิสรา วิไชยคำมาตย์

หลักสูตรฝึกอบรม mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช เชิงลึก

หลักสูตรทั่วไป    366

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกำหนด okrs และการโค้ชด้วย cpf อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรทั่วไป    547

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การทะลุขีดจำกัดการสอน virtual class

หลักสูตรทั่วไป    595

อ.เอกกร บุญธนะสิน

หลักสูตรฝึกอบรม การทะลุขีดจำกัดการสอน virtual class

หลักสูตรทั่วไป    1017

อ.เอกกร บุญธนะสิน

หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักสมอง เข้าใจผู้เรียน เปลี่ยนการสอนของเราให้น่าสนใจ

หลักสูตรทั่วไป    1524

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

หลักสูตรฝึกอบรม สมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดี

หลักสูตรทั่วไป    1114

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

หลักสูตรฝึกอบรม สมองคิดบวก สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

หลักสูตรทั่วไป    4353

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชสร้าง okrs และติดตามด้วย cfr

หลักสูตรทั่วไป    2967

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

หลักสูตรทั่วไป    4975

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

หลักสูตรฝึกอบรม การเข้าใจตนเอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรทั่วไป    2933

อ.อิสรา วิไชยคำมาตย์

หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดสู่ความสำเร็จ ด้วยการทำงานเชิงรุก

หลักสูตรทั่วไป    5521

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

บทความที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ปลอดภัย | พบ 9 รายการ