รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก

Home / Tag / สมรรถนะหลัก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถนะหลัก | พบ 4 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : สมรรถนะหลัก
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตรทั่วไป    6870

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะสายอาชีพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร

หลักสูตรทั่วไป    4394

อ.รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรทั่วไป    6866

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

หลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

หลักสูตรทั่วไป    3903

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร