รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ ออกแบบหลักสูตร

Home / Tag / ออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ออกแบบหลักสูตร | พบ 9 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : ออกแบบหลักสูตร
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    1078

อ.พลกฤต โสลาพากุล

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

หลักสูตรสถาบัน    3040

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม จับมือเขียนหลักสูตร จับไมค์ให้เทคนิคการสอน

หลักสูตรสถาบัน    5410

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม

หลักสูตรสถาบัน    2568

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ

หลักสูตรสถาบัน    5476

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้า จากปฏิบัติการสู่กลยุทธ์

หลักสูตรทั่วไป    3745

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง

หลักสูตรทั่วไป    4289

อ.พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

หลักสูตรฝึกอบรม training road map

หลักสูตรทั่วไป    5432

อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร

หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

หลักสูตรสถาบัน    3056

หลักสูตรสถาบัน