รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ HRM

Home / Tag / HRM

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ HRM | พบ 5 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : hrm
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

หลักสูตรทั่วไป    1131

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรทั่วไป    4463

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรทั่วไป    1209

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

หลักสูตรสถาบัน    6819

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรทั่วไป    5528

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

บทความที่เกี่ยวข้องกับ HRM | พบ 2 รายการ