รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Organization Development

Home / Tag / Organization Development

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Organization Development | พบ 5 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : organization development
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อความยั่งยืนในประสิทธิภาพและคุณภาพ

หลักสูตรทั่วไป    46

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0

หลักสูตรทั่วไป    348

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรทั่วไป    1619

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ competency ทั้งองค์กรและนำ competency มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรทั่วไป    3042

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง

หลักสูตรทั่วไป    4568

อ.พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย