รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Six sigma

Home / Tag / Six sigma

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Six sigma | พบ 10 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : six sigma
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การผลิตที่ไม่มีของเสียหรือ zero defect

หลักสูตรทั่วไป    115

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรทั่วไป    109

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

หลักสูตรทั่วไป    525

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม six sigma

หลักสูตรทั่วไป    1301

อ.ธณ จันทร์อัมพร

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว

หลักสูตรทั่วไป    5113

อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

หลักสูตรฝึกอบรม process improvement with lean thinking

หลักสูตรทั่วไป    6349

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม six sigma

หลักสูตรทั่วไป    3164

อ.ธณ จันทร์อัมพร

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หลักสูตรทั่วไป    3338

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

หลักสูตรฝึกอบรม lean and six sigma

หลักสูตรทั่วไป    6601

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง

หลักสูตรทั่วไป    4438

อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล