รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Systems Thinking

Home / Tag / Systems Thinking

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Systems Thinking | พบ 9 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : systems thinking
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า

หลักสูตรทั่วไป    219

อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ

หลักสูตรทั่วไป    853

อ.อนุภาพ พันชำนาญ

หลักสูตรฝึกอบรม systems problem solving and decision making

หลักสูตรทั่วไป    537

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรทั่วไป    1343

อ.ธณ จันทร์อัมพร

หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดเชิงระบบ

หลักสูตรทั่วไป    4049

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม systems thinking

หลักสูตรทั่วไป    3354

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม systems thinking and systems problem solving

หลักสูตรทั่วไป    3502

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของธุรกิจ

หลักสูตรทั่วไป    2022

อ.ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์

หลักสูตรทั่วไป    3235

อ.ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์