6 องค์ประกอบ การออกแบบแนวทางการฝึกอบรม ของสถาบัน

(Training Program Roadmap Plan Year 2022)

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

     การจัดทำ Training Program Roadmap Plan ปี 2565    ทางสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งได้ยกระดับการให้บริการ การจัดทำแผนฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการ 70:20:10 Learning Model โดยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด 6 Step ประกอบไปด้วย...
1. การเรียนรู้ผ่าน VDO Online ( Self Learning )
2. การเรียนรู้ภายใน Classroom ( Training & Group Coaching )
3. การทำ Clinic ( Group Coaching )
4. One on One Executive Coaching ( การโค้ชให้เกิดการตระหนักรู้ )
5. การทำ Project Presentation
6. Follow Up
     ด้วย 6 องค์ประกอบดังนี้ ทางองค์กรสามารถ Customize โปรแกรมการจัดการฝึกอบรมได้ตามความเหมาะสมขององค์กร - กลุ่มผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา โดยสามารถเลือกกระบวนการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 2 Step ถึง 6 Step เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อ VDO Online Classroom Clinic 1:1 Executive Coaching Project Presentation Follow Up
จุดประสงค์ Self-Learning
การปรับพื้นฐาน
การทบทวนเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมต่างๆ
การสร้างกรอบความคิดใหม่
การขอคำปรึกษา
การเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
การขอคำปรึกษาส่วนบุคคล นำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
กระบวนการเรียนรู้ เรียนด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP) Adult learning
Active learning
Group Coaching
Show & Share
การโค้ชที่ประเด็นสำคัญของบุคคล การได้รับ Feedback เพิ่มเติม การปฏิบัติจริงตามที่ตั้งใจ
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบเวลาเรียนรู้ได้เอง
การตระหนักรู้
การนำไปสู่การปฏิบัติใหม่
การได้คำแนะนำเพิ่มเติม
การต่อยอดสิงที่ปฏิบัติ
การได้อยู่กับพื้นที่ปลอดภัย การปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ ความรู้เบื้องต้น
การได้แนวความคิดบางอย่าง
การเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์
Growth Mindset
New Action
Project Assignment
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนาตัวเอง
การเจาะลึกประเด็นส่วนตัวที่ตั้งใจพัฒนาเพิ่มเติม การนำโครงการสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง การพัฒนาตัวเองและสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเองจริงๆ

ตัวอย่าง โปรแกรมการจัดการฝึกอบรม ของทางสถาบัน