หน้าแรก / People Development Outsourcing / Value Competency Solution Provider

Value Competency Solution Provider

บริการพัฒนาบุคคลากรตามแผนพัฒนาขององค์กร ด้วยการมุ่งเน้นการทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงตามนโยบายขององค์กร

การส่งมอบ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณค่าด้วย การมุ่งเน้น ที่การทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงด้วย Model 70:20:10 โดยการใช้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ศาสตร์การสอนต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามจุดประสงค์ แล้วนำมาใช้พัฒนาทีมงานด้วยการสร้างเครื่องมือใน Style ของผู้เรียนเอง สถาบันจึงพัฒนาและ Provide Service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Training , Group Coaching , 1:1 Coaching , Assessment/Develpment Tools ต่างๆ และจัดให้องค์กรได้ใช้งานตามความต้องการ ด้วยงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

บริการงาน Value Competency Solution Provider แบ่งเป็น 4 Area ดังนี้

Training & Group Coaching

   การฝึกอบรมโดยใช้ Model ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อดึงศักยภาพของตัวเอง ด้วยกระบวนการ 4M
1. Mirror สะท้อนให้ผู้เรียน มองเห็นตัวเอง ยอมรับว่าเป็น และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
2. Mindset ให้ผู้เรียน ปรับ Mindset ก่อนสร้างวิธีการใน Style ของตัวเอง
3. Methodology แลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากร เทคนิค วิธีการต่างๆ แล้วสร้างเป็นวิธีการของตัวเอง
4. Movement ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย และเลือกแนวทางดำเนินการด้วยตัวเอง จึงเป็น commitment ของผู้เรียน

Group Coaching

การทบทวน หรือ ติดตามผล แบบกลุ่มย่อย หลังการฝึกอบรมแล้ว เพื่อให้ผู้เรียน กลับมาสอบถาม หรือ ขอรับการโค้ช ทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

1:1 Coaching

วิทยากร/โค้ช ใช้กระบวนการโค้ช ในการปรับเปลี่ยน ความคิด ความรู้สึก และก้าวข้ามหลุมพรางต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน โดยอาจดำเนินการใน Class แบบ Role Play เหตุการณ์ สมมติ หรือ แบบส่วนตัว

Assessment Tools

เครื่องมือประเมินต่างๆ เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจคุณลักษณะส่วนบุคคล

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)