คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ

ช่วง กิจกรรม [1/4]
Update : 2 สิงหาคม 2561

การบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ

ช่วง กิจกรรม [2/4]
Update : 2 สิงหาคม 2561

การบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ

ช่วง บรรยาย [3/4]
Update : 2 สิงหาคม 2561

การบริหารด้วยวิถีธรรมชาติ

ช่วง บรรยาย [4/4]
Update : 2 สิงหาคม 2561

Presentation Technique

ช่วง เนื้อหา [1/2]
Update : 2 สิงหาคม 2561

Presentation Technique

ช่วง เนื้อหา [2/2]
Update : 2 สิงหาคม 2561