คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

เก่งงานพร้อมรับอาเซียน

ช่วง ฝึกนิสัยช่างคิด
Update : 2 สิงหาคม 2561

เก่งงานพร้อมรับอาเซียน

ช่วง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
Update : 2 สิงหาคม 2561

เก่งงานพร้อมรับอาเซียน

ช่วง เป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
Update : 2 สิงหาคม 2561

เก่งงานพร้อมรับอาเซียน

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
Update : 2 สิงหาคม 2561