หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ชัชวาลย์ สัจจรักษ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

Q.C.C. Mastery

ช่วง เนื้อหา [2/2]
Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วง เนื้อหา [2/2]

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562

Q.C.C. Mastery

ช่วง เนื้อหา [1/2]
Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วง เนื้อหา [1/2]

Update : 25 กุมภาพันธ์ 2562