หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)