คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

ช่วง ศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรม
Update : 26 กันยายน 2562

การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

ช่วง ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานในแบบต่างๆ
Update : 26 กันยายน 2562

Leadership within you

ช่วง ICE BREAKING!
Update : 23 กรกฎาคม 2561

Leadership within you

ช่วง สำรวจแนวความคิด
Update : 23 กรกฎาคม 2561

Leadership within you

ช่วง ภาวะผู้นำในตัวเรา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง ความหมายพอสังเขปของ 6Q ที่น่าสนใจ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แนวทางการจัดการกับปัญหา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง OQ (Ownership Quotient) คืออะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง SQ (Spiritual Quotient) คืออะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม
Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในคลาส
Update : 23 กรกฎาคม 2561

VDO Preview Micro Learning

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 12 ครั้ง

ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 919 ครั้ง

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1441 ครั้ง