หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO อธิบาย Course Outline

VDO Preview Micro Learning

ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 595 ครั้ง

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 824 ครั้ง

VDO ตัวอย่างการอบรม

การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

ช่วง ศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรม
Update : 26 กันยายน 2562

ช่วง ศาสตร์ในการพัฒนาพฤติกรรม

Update : 26 กันยายน 2562

การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

ช่วง ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานในแบบต่างๆ
Update : 26 กันยายน 2562

ช่วง ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานในแบบต่างๆ

Update : 26 กันยายน 2562

Leadership within you

ช่วง ICE BREAKING!
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ICE BREAKING!

Update : 23 กรกฎาคม 2561

Leadership within you

ช่วง สำรวจแนวความคิด
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิด

Update : 23 กรกฎาคม 2561

Leadership within you

ช่วง ภาวะผู้นำในตัวเรา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ภาวะผู้นำในตัวเรา

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง ความหมายพอสังเขปของ 6Q ที่น่าสนใจ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความหมายพอสังเขปของ 6Q ที่น่าสนใจ

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แนวทางการจัดการกับปัญหา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการจัดการกับปัญหา

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง OQ (Ownership Quotient) คืออะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง OQ (Ownership Quotient) คืออะไร?

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง SQ (Spiritual Quotient) คืออะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง SQ (Spiritual Quotient) คืออะไร?

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม

Update : 23 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q สู่ความสำเร็จ

ช่วง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในคลาส
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในคลาส

Update : 23 กรกฎาคม 2561