คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

เครื่องมือการบริหารผลงาน Balance Scorecard และ KPIs

ช่วง เนื้อหา Action Plan
Update : 30 พฤษภาคม 2562