หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue