คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

VDO ตัวอย่างการอบรม

System Thinking

ช่วง เนื้อหา [1/2]
Update : 3 สิงหาคม 2561

System Thinking

ช่วง เนื้อหา [2/2]
Update : 3 สิงหาคม 2561