คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

ช่วง สิ่งที่ได้รับ
Update : 4 ตุลาคม 2566

Empathy Communication for teamwork

ช่วง เนื้อหา
Update : 21 กรกฎาคม 2566

Empathy Communication for teamwork

ช่วง เนื้อหา
Update : 21 กรกฎาคม 2566

Empathy Communication for teamwork

ช่วง เนื้อหา
Update : 21 กรกฎาคม 2566

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง เนื้อหาและกรณีศึกษา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ช่วงถาม-ตอบใน Class
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนะนำการสอน
Update : 23 กรกฎาคม 2561

VDO Preview Micro Learning

ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 688 ครั้ง

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 787 ครั้ง

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 855 ครั้ง

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 1698 ครั้ง

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 2421 ครั้ง