หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง เนื้อหาและกรณีศึกษา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง เนื้อหาและกรณีศึกษา

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ช่วงถาม-ตอบใน Class
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงถาม-ตอบใน Class

Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนะนำการสอน
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนะนำการสอน

Update : 23 กรกฎาคม 2561