คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

Lean Management

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561

Systems Problem Solving

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561

Systems Thinking

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561