หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ช่วง การประยุกต์หลักการทำงานของสมองด้วยหลักสมการ E+R=O
Update : 4 กรกฎาคม 2562

ช่วง การประยุกต์หลักการทำงานของสมองด้วยหลักสมการ E+R=O

Update : 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
Update : 4 กรกฎาคม 2562

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล

Update : 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรสอนแนว T&GC มืออาชีพ

ช่วง T&GC ประกอบด้วยอะไรบ้าง
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง T&GC ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Update : 4 ตุลาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรสอนแนว T&GC มืออาชีพ

ช่วง อะไรคือสิ่งเร้าของผู้เรียน
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง อะไรคือสิ่งเร้าของผู้เรียน

Update : 4 ตุลาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง Un-Pack หมายถึงอะไร?
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Un-Pack หมายถึงอะไร?

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง one page Coaching Conceptual
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง one page Coaching Conceptual

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง นิยามความหมายของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง นิยามความหมายของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง หัวใจสำคัญของงานบริการ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง หัวใจสำคัญของงานบริการ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง แนวทางในการฝึกอบรม T&GC
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางในการฝึกอบรม T&GC

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง Minset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Minset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง การเรียนรู้การทำงานของสมอง
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การเรียนรู้การทำงานของสมอง

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย KPI
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย KPI

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงานเทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร เทคนิคการตั้ง เป้าหมาย พิชิต (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง การทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ทักษะที่สำคัญของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง นิยามความมายของการโค้ชงาน
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง นิยามความมายของการโค้ชงาน

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง ความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ตามโปรแกรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ตามโปรแกรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง สิทธิและความรับผิดชอบของผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิทธิและความรับผิดชอบของผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความท้ายทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความท้ายทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ NLP
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ NLP

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง หลุมพรางทางความคิดการสื่อสารสัมพันธ์
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง หลุมพรางทางความคิดการสื่อสารสัมพันธ์

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง Role Playing การเจรจาต่อรอง
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Role Playing การเจรจาต่อรอง

Update : 20 กรกฎาคม 2561