หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO อธิบาย Course Outline

VDO Preview Micro Learning

การจัดการความรู้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 5 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 0 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 5 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 22 ครั้ง

การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 20 ครั้ง

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 48 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 66 ครั้ง

การพัฒนาจุดแข็งและการประยุกต์ใช้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 55 ครั้ง

Storytelling for Sales

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 91 ครั้ง

7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 3

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 128 ครั้ง

การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 94 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 197 ครั้ง

การสร้าง Data Driven Culture ในองค์กร

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 94 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 135 ครั้ง

เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 3

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 66 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 79 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 94 ครั้ง

การบริหารแบบลีน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 83 ครั้ง

สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 105 ครั้ง

เทคนิคการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 84 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 100 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 122 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 133 ครั้ง

การพัฒนาทักษะการโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 86 ครั้ง

การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 203 ครั้ง

เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 2

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 88 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 101 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 68 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 86 ครั้ง

Coaching, Counselling and Feedback

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 74 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 169 ครั้ง

เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 123 ครั้ง

สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 384 ครั้ง

การวิเคราะห์รากของปัญหา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 123 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 308 ครั้ง

การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 492 ครั้ง

การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 341 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 205 ครั้ง

การพัฒนาคุณลักษณะนักขายคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 330 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 186 ครั้ง

สนุกกับ คำคู่ สร้างแนวความคิดดีๆ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 234 ครั้ง

ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 269 ครั้ง

ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 287 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 269 ครั้ง

7 เรื่องการบริหารของผู้จัดการยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 355 ครั้ง

หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 283 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 357 ครั้ง

คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุขได้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 470 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 374 ครั้ง

การบริหารความเสี่ยง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1066 ครั้ง

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 312 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 409 ครั้ง

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 399 ครั้ง

หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 751 ครั้ง

การตลาดสำหรับโลกยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 2089 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 848 ครั้ง

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 351 ครั้ง

ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 219 ครั้ง

การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(ระยะเวลาหลักสูตร 90-120 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 825 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 452 ครั้ง

เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1247 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 639 ครั้ง

การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 625 ครั้ง

ผู้นำ 3 เก่ง เก่งคิด เก่งคน เก่งโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 742 ครั้ง

นักขายพิชิตเป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 445 ครั้ง

การบริหารจัดการเวลา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1087 ครั้ง

เทคนิคการสัมภาษณ์ S.T.A.R Model

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 472 ครั้ง

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 553 ครั้ง

หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1483 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1086 ครั้ง

การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 942 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1435 ครั้ง

โค้ชชีวิตตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1012 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 476 ครั้ง

7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 422 ครั้ง

7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 2

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1309 ครั้ง

7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 1

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1165 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 558 ครั้ง

การใช้ Coaching Card ประกอบการโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 565 ครั้ง

หลักการใช้หมวก 6 ใบ ให้เกิดประโยชน์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 904 ครั้ง

เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1176 ครั้ง

การสร้างกรอบความคิดแบบ Agile

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1466 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 750 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1612 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1661 ครั้ง

การขายในฐานะที่ปรึกษา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 830 ครั้ง

หลักพื้นฐานของการเขียนโมเดลธุรกิจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 813 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 365 ครั้ง

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1.5

(ระยะเวลาหลักสูตร 90-120 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 941 ครั้ง

ปลดล็อกชีวิตด้วยเทคนิค NLP

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 561 ครั้ง

คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 279 ครั้ง

การสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 725 ครั้ง

การโค้ชผลการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 494 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 468 ครั้ง

การสร้างบริการให้ลูกค้าประทับใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1254 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 515 ครั้ง

การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 743 ครั้ง

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1076 ครั้ง

การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 894 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 958 ครั้ง

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 554 ครั้ง

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 487 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 728 ครั้ง

การคิดเชิงวิพากษ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 980 ครั้ง

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 860 ครั้ง

การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 900 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 524 ครั้ง

การคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 693 ครั้ง

คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 288 ครั้ง

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 982 ครั้ง

ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 532 ครั้ง

การพัฒนาทักษะการขาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 830 ครั้ง

ผู้นำในฐานะโค้ช และ พี่เลี้ยง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 628 ครั้ง

การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 574 ครั้ง

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1640 ครั้ง

การบริหารความขัดแย้ง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 600 ครั้ง

การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1483 ครั้ง

การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1008 ครั้ง

ผู้นำ 360 องศา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 1247 ครั้ง

VDO ตัวอย่างการอบรม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ช่วง การประยุกต์หลักการทำงานของสมองด้วยหลักสมการ E+R=O
Update : 4 กรกฎาคม 2562

ช่วง การประยุกต์หลักการทำงานของสมองด้วยหลักสมการ E+R=O

Update : 4 กรกฎาคม 2562

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
Update : 4 กรกฎาคม 2562

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล

Update : 4 กรกฎาคม 2562

คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 30 เมษายน 2562

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 30 เมษายน 2562

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์ รุ่น2

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 22 มีนาคม 2562

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 22 มีนาคม 2562

เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 19 มีนาคม 2562

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 19 มีนาคม 2562

HRD as a Coach

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 19 มีนาคม 2562

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 19 มีนาคม 2562

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 18 มีนาคม 2562

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 18 มีนาคม 2562

เทคนิคการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมและการติดตามผลลัพธ์

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 13 ธันวาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 13 ธันวาคม 2561

การเป็นวิทยากรสอนแนว T&GC มืออาชีพ

ช่วง T&GC ประกอบด้วยอะไรบ้าง
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง T&GC ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Update : 4 ตุลาคม 2561

การเป็นวิทยากรสอนแนว T&GC มืออาชีพ

ช่วง อะไรคือสิ่งเร้าของผู้เรียน
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง อะไรคือสิ่งเร้าของผู้เรียน

Update : 4 ตุลาคม 2561

นักขายในฐานะที่ปรึกษา

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 สิงหาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 สิงหาคม 2561

กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ เชิงปฏิบัติการ

ช่วง Workshop - Rollplay
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Workshop - Rollplay

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง Un-Pack หมายถึงอะไร?
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Un-Pack หมายถึงอะไร?

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง one page Coaching Conceptual
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง one page Coaching Conceptual

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการโค้ช เชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

ช่วง นิยามความหมายของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง นิยามความหมายของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง หัวใจสำคัญของงานบริการ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง หัวใจสำคัญของงานบริการ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง แนวทางในการฝึกอบรม T&GC
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางในการฝึกอบรม T&GC

Update : 20 กรกฎาคม 2561

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง Minset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Minset คือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง การเรียนรู้การทำงานของสมอง
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การเรียนรู้การทำงานของสมอง

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย KPI
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง เทคนิคการตั้งเป้าหมายพิชิตเป้าหมาย KPI

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงานเทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

Update : 20 กรกฎาคม 2561

เทคนิคการตั้ง เป้าหมาย พิชิต (KPI) อย่างมืออาชีพ

ช่วง การทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ทักษะที่สำคัญของการโค้ช

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง นิยามความมายของการโค้ชงาน
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง นิยามความมายของการโค้ชงาน

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง ความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ตามโปรแกรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ตามโปรแกรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง สิทธิและความรับผิดชอบของผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิทธิและความรับผิดชอบของผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความท้ายทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความท้ายทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ NLP
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ NLP

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง หลุมพรางทางความคิดการสื่อสารสัมพันธ์
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง หลุมพรางทางความคิดการสื่อสารสัมพันธ์

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสัมพันธ์

ช่วง Role Playing การเจรจาต่อรอง
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Role Playing การเจรจาต่อรอง

Update : 20 กรกฎาคม 2561

Positive Thinking

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

การโค้ชชิ่งทีมงาน

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

PROFESSIONAL SALES MANAGER

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561

SALES MANAGER

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 1 กรกฎาคม 2561

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมกับเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 1 กรกฎาคม 2561