คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

การเงิน Finance

ช่วง เนื้อหา
Update : 30 ตุลาคม 2563