หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ดร.พัชรี แช่มช้อย / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)