คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ

ช่วง เนื้อหา
Update : 3 สิงหาคม 2561