หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ภญ.ธันยพร จารุไพศาล / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO กิจกรรมต่างๆที่ใช้ประกอบหลักสูตร (Tooling) & ถามตอบ (FAQ)

VDO ตัวอย่างการอบรม

จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ช่วง การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
Update : 17 มกราคม 2563

ช่วง การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์

Update : 17 มกราคม 2563

Proactive Working Mindset

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 17 มกราคม 2563

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม

Update : 17 มกราคม 2563