คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

จิตวิทยาบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ช่วง การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
Update : 17 มกราคม 2563

Proactive Working Mindset

ช่วง เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม
Update : 17 มกราคม 2563