คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2565

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2565

Behavior Base Safety

ช่วง BBS เรียนแล้วได้อะไร
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2565

Behavior Base Safety

ช่วง BBS เรียนแล้วได้อะไร
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2565