คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ช่วง จิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้า
Update : 4 ตุลาคม 2561

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ช่วง รูปกับตัวจริงอันไหนดูดีกว่ากัน
Update : 4 ตุลาคม 2561

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 1 สิงหาคม 2561

Leadership for Motivation

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 1 สิงหาคม 2561

Leadership for Motivation

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ฯ

ช่วง Roleplay
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [5/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

VDO อธิบาย Course Outline

VDO Preview Micro Learning

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 963 ครั้ง

การบริหารงานก่อสร้างด้วยลีน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 680 ครั้ง

Quality awareness

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 894 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1553 ครั้ง

Resilience Quotient

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1460 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1222 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 3219 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1368 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1163 ครั้ง

ทักษะการบริหารโครงการ

(ระยะเวลาหลักสูตร 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 2552 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 759 ครั้ง

การเขียน Action Plan เพื่อจัดการปัญหา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 678 ครั้ง

การวิเคราะห์ด้วย 5W1H

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1083 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1258 ครั้ง

การเขียนผังก้างปลา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 706 ครั้ง