หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO อธิบาย Course Outline

VDO Preview Micro Learning

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 678 ครั้ง

การบริหารงานก่อสร้างด้วยลีน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 546 ครั้ง

Quality awareness

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 723 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1194 ครั้ง

Resilience Quotient

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1256 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1028 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 2571 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 1040 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 877 ครั้ง

ทักษะการบริหารโครงการ

(ระยะเวลาหลักสูตร 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 2047 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 593 ครั้ง

การเขียน Action Plan เพื่อจัดการปัญหา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 525 ครั้ง

การวิเคราะห์ด้วย 5W1H

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 858 ครั้ง

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 974 ครั้ง

การเขียนผังก้างปลา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู 553 ครั้ง

VDO กิจกรรมต่างๆที่ใช้ประกอบหลักสูตร (Tooling) & ถามตอบ (FAQ)

VDO ตัวอย่างการอบรม

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ช่วง จิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้า
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง จิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้า

Update : 4 ตุลาคม 2561

คิดและทำอย่างไคเซ็นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ช่วง รูปกับตัวจริงอันไหนดูดีกว่ากัน
Update : 4 ตุลาคม 2561

ช่วง รูปกับตัวจริงอันไหนดูดีกว่ากัน

Update : 4 ตุลาคม 2561

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 1 สิงหาคม 2561

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม

Update : 1 สิงหาคม 2561

Leadership for Motivation

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 1 สิงหาคม 2561

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม

Update : 1 สิงหาคม 2561

Leadership for Motivation

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ฯ

ช่วง Roleplay
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Roleplay

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรม

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ช่วง Roleplay
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง Roleplay

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/4]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/4]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/4]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/4]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/4]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/3]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/3]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

คิดบวก ชีวิตบวก (Attitude)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/3]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/3]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [5/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [5/5]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [4/5]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [3/5]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [2/5]

Update : 20 กรกฎาคม 2561

การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/5]
Update : 20 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงเนื้อหา [1/5]

Update : 20 กรกฎาคม 2561