คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

ผู้จัดการมืออาชีพ

ช่วง เนื้อหา
Update : 3 สิงหาคม 2561

ผู้จัดการมืออาชีพ

ช่วง กิจกรรม
Update : 3 สิงหาคม 2561

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

ช่วง แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าอบรม
Update : 3 สิงหาคม 2561