คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

ช่วง บรรยากาศการประชุมและต่อรองแบบทีม
Update : 7 ธันวาคม 2563

สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

ช่วง บรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
Update : 7 ธันวาคม 2563

สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

ช่วง บรรยากาศการแตกองค์ประกอบของเนื้อหา จากประสบการณ์ผู้เรียน
Update : 7 ธันวาคม 2563

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

ช่วง เนื้อหา
Update : 10 กรกฎาคม 2562