หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)