หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

4 เรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 2 สิงหาคม 2561

ช่วง ตัวอย่างการสอน

Update : 2 สิงหาคม 2561

การเปลี่ยนแปลง

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 2 สิงหาคม 2561

ช่วง ตัวอย่างการสอน

Update : 2 สิงหาคม 2561