หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)