หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม