คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561

การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561

การนำเสนองานระดับมือโปร

ช่วง เนื้อหา
Update : 14 กันยายน 2561