คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ #3

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 8 ธันวาคม 2565

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 29 พฤศจิกายน 2565

Lean

ช่วง ดำเนินการกิจกรรม
Update : 10 มกราคม 2562

Lean

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 10 มกราคม 2562

Lean

ช่วง เกมส์ช่วยกันคิด
Update : 10 มกราคม 2562