คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

VDO ตัวอย่างการอบรม

งานอบรมสัมมนา

ช่วง เนื้อหา [1/4]
Update : 3 สิงหาคม 2561

งานอบรมสัมมนา

ช่วง เนื้อหา [2/4]
Update : 3 สิงหาคม 2561

งานอบรมสัมมนา

ช่วง เนื้อหา [3/4]
Update : 3 สิงหาคม 2561

งานอบรมสัมมนา

ช่วง เนื้อหา [4/4]
Update : 3 สิงหาคม 2561