หน้าแรก / Blended learning / การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model)

การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร
(6 Step Learning Model)

Blended Learning

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

  รับชม

การฝึกอบรมตามรูปแบบ (70:20:10 LEARNING MODEL)

ประโยชน์สำหรับผู้เรียน และองค์กร
เลือกเรียนตามความสนใจบน Competency ที่องค์กรต้องการได้
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนแบบผู้ใหญ่ Adult Learning
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เตรียมความรู้ก่อนการเข้าคลาสเพื่อให้มีเวลาในการฝึกทักษะใน Classroom ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

70% Learning by Experience
Project Assignment
Daily Operation

20% Learning by Other
Group Coaching
Clinic & Followup
One on One Coaching
Peer Coaching

10% Learning by Course
Course Online
Pre-Post Test
In-House Training / Virtual Classroom
VDO After Action Reivew (AAR)
Tip & Trick

หลักการที่ใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

การดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

สรุปแนวความคิดของ 6 Step Learning Model

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)