หน้าแรก / People Development Outsourcing / การเรียนการสอนในรูปแบบ Online Merge Offline

การเรียนการสอนในรูปแบบ Online Merge Offline

กระบวนการอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการเรียนรู้ผ่าน VDO Online จะได้ Knowledge ในเบื้องต้น และนำการบ้านมาต่อยอดใน Class Room โดยการทำ Workshop / Group Coaching

     การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Online Merge Offline ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning มีการนำมาใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีเหตุการณ์ ทำให้บุคลากรไม่สามารถเรียนร่วมกันแบบกลุ่มได้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้, การทบทวน หรือ ทำซ้ำ หรือเรียนรู้ซ้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

     ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (Entraining) พัฒนาโดยอิงจากรูปแบบ 70:20:10 และ เสริมด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยมีคลังของคลิป VDO หรือ การเรียนรู้แบบ Virtual Class โดยใช้เวลาสั้นๆ ให้เรียนรู้ก่อนนำมาเรียนใน Class 7-14 วัน เพื่อทำให้ในวันอบรมสามารถทำเนินการทำ Workshop ได้จำนวนหลายๆครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการจัดฝึกอบรมสูงสุด

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)