หน้าแรก / บริการของเรา / หลักสูตร Public Course ปี 2566

หลักสูตร Public Course ปี 2566

Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการอบรม Public ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ปี 2566
1. รูปแบบ ทางสถาบันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าอบรม (โรงแรมในกรุงเทพมหานคร) จะจัดที่ผู้สำรองที่นั่ง 10 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
2. รูปแบบ Virtual Classroom เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ (รูปแบบนี้จะจัดคลาสที่ 5 ท่านขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ท่าน)
3. สถาบันมี VDO เกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครมาความยาว 30-40 นาที ให้ชมก่อนเรียน 1 หลักสูตร (ฟรี)
4. หลังการอบรมจะมีทีมงานสถาบันส่ง VDO AAR (After Action Review) ให้อย่างต่อเนื่อง 3 เดือน โดยส่ง 1ครั้ง/เดือน (ฟรี)


โปรโมชั่น / สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนกับทางสถาบัน
1. สมัครอบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน (สงวนสิทธิ์เฉพาะการจัดที่โรงแรม)
2. ใบเซอร์รับรองการเรียนหลักสูตร (Certificate Electronic File)
3. Account สำหรับเข้าใช้งาน Learning Management Platform ฟรี!!
  - หลักสูตรออนไลน์มากกว่า 100 หลักสูตร
  - VDO ให้ความรู้ต่างๆ เช่น กรณีศึกษา , Competency Conceptual , Human Resource Development อื่นๆ
  - บทความต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 400 บทความ

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

   วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

3,500 บาท
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

3,500 บาท

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

   วันที่ 8 สิงหาคม 2566

3,500 บาท
   วันที่ 24 สิงหาคม 2566

3,500 บาท

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน กันยายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

  โปรแกรมอบรมปี 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 097-090-6448 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)