Consultant Program

กระบวนการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน การจัดทำโปรแกรมที่ปรึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของสถาบัน ที่มีความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางการดำเนินงานแบบ ทำเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Tailor Made )

VDO ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Consultant Program

1 แนะนำ โปรแกรมงานที่ปรึกษา (Consultant Program)

List VDO

ตัวอย่าง โปรแกรมงานที่ปรึกษา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

service-avater-image

 ขั้นตอนดำเนินการในฐานะโค้ช & ที่ปรึกษา
1. การวินิจฉัยและประเมินประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร
2. การออกแบบ โปรแกรมงานที่ปรึกษา
3. การนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
4. การดำเนินการตามโปรแกรม
5. การสร้างผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกัน
6. การสรุปและส่งมอบงานที่ปรึกษาให้ลูกค้า

 การวินิจฉัยและประเมินประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร
1. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
2. การจับประเด็นที่มีความสำคัญร่วมกัน (Pain & Gain Point)
3. จุดมุ่งเน้นที่ต้องการได้รับการให้คำปรึกษา (Key Concern)
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากจบโปรแกรม (Outcome Expectation)

 ตัวอย่าง แนวทางที่ใช้ดำเนินการตามโปรแกรมของสถาบัน
1. การให้ความรู้และทักษะ (Training & Group Coaching)
2. การอำนวยความสะดวกเชิงปฏิบัติการ (Coaching & Consulting)
3. การดูแลรายบุคคล (Coaching & Mentor)
4. การนำเสนอเครื่องมือดำเนินงาน (Consultant)
5. การให้คำปรึกษาและดึงศักยภาพ (Coaching & Consulting)

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)