Consultant Program

คือ กระบวนการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน การจัดทำโปรแกรมที่ปรึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของสถาบัน ที่มีความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางการดำเนินงานแบบ ทำเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Tailor Made )

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Consultant Program

โปรแกรมงานที่ปรึกษา Consultant Program เป็นอย่างไร ?

 ขั้นตอนดำเนินการในฐานะโค้ช & ที่ปรึกษา
1. การวินิจฉัยและประเมินประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร
2. การออกแบบ โปรแกรมงานที่ปรึกษา
3. การนำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
4. การดำเนินการตามโปรแกรม
5. การสร้างผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกัน
6. การสรุปและส่งมอบงานที่ปรึกษาให้ลูกค้า

 การวินิจฉัยและประเมินประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร
1. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
2. การจับประเด็นที่มีความสำคัญร่วมกัน (Pain & Gain Point)
3. จุดมุ่งเน้นที่ต้องการได้รับการให้คำปรึกษา (Key Concern)
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลังจากจบโปรแกรม (Outcome Expectation)

 ตัวอย่าง แนวทางที่ใช้ดำเนินการตามโปรแกรมของสถาบัน
1. การให้ความรู้และทักษะ (Training & Group Coaching)
2. การอำนวยความสะดวกเชิงปฏิบัติการ (Coaching & Consulting)
3. การดูแลรายบุคคล (Coaching & Mentor)
4. การนำเสนอเครื่องมือดำเนินงาน (Consultant)
5. การให้คำปรึกษาและดึงศักยภาพ (Coaching & Consulting)

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com