Operation Package ติดตามผลการอบรม

หน้าแรก / บริการ / Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

"การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทำ"

     การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้การพัฒนาตัวเองเกิดความต่อเนื่อง และหากสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็จะทำให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย

     กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทำให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

     ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนากลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง
การดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน ในการจัดอบรม

  ก่อนฝึกอบรม
     กำหนดหัวข้อที่จะพัฒนา ( หลักสูตรที่เหมาะสม )
  ระหว่างการฝึกอบรม
     สร้างแนวความคิดและเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
            - รักตัวเองต้องพัฒนาตัวเอง
            - มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
            - เลือกเรื่องที่จะนำไปพัฒนา
            - อนาคต รอการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
     สร้างแนวความคิดและเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
            - Workshop : กำหนดหัวข้อด้วยตัวเอง
            - กรณีศึกษา : วิเคราะห์กรณีศึกษา สะท้อนเหตุการณ์จริง
            - การแลกเปลี่ยน : สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
            - การบ้าน : สิ่งที่จะนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

  หลังการฝึกอบรม

       HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
       เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
       แหล่งความรู้เตือนความทรงจำในเว็บไซด์ Entraining.net / Pakornblog.com
       จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
       Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net
       การติดตามผลโดย HRD ( รูปแบบจาก EnTraining)
       การติดตามผลโดยทีมงาน EnTraining (มีค่าใช้จ่าย)
       การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย HRD ( ถ้ามี )
       การ Clinic โดยวิทยากร (มีค่าใช้จ่าย)

สรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้โดย

1.ตัวผู้เข้าอบรมเอง
       การบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
       เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
       แหล่งความรู้เตือนความทรงจำในเว็บไซด์ Entraining.net / Pakornblog.com
       Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net
       จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
       การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย HRD ( ถ้ามี )
2. โดย HR
       HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
       การสร้างโครงการพัฒนา / อำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. โดย วิทยากรผู้ช่วย จาก entraining.net
       ดำเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให้
4. Clinic โดย วิทยากร
       ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้าอบรมทำการบ้าน (งานที่ผู้เข้าอบรมบอกว่าต้องการไปพัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คำแนะนำ